International Vegetarian Union
IVU logo

Scandinavia

Penisola Iberica
/America Latina

Europa Occidentale

Europa Orientale

Asia Meridionale

Asia Orientale

Medio Oriente
/Africa

AltreFrasi Vegetariane nelle Lingue del Mondo
Altre lingue

Esperanto

Lo schema utilizzato è il seguente: Originale [Traslitterazione britannica] (Traduzione)
  • Mi estas vegetarano. [mee EST-ahs veh-geh-tah-RAH-noh] (Sono vegetariano/vegetariana)
  • Mi estas vegetalano. [mee EST-ahs veh-geh-tah-LAH-noh] (Sono vegano/vegana)
  • Mi ne man^gas viandon, fi^sa^jon, ova^jon, a~u lakta^jon. [mee neh MAHN-jahs vee-AHN-dohn, fee-SHAH-zhohn, oh-VAH-zhohn, ow lahk-TA-zhohn.](Non mangio carne, pesce, uova, o latticini)
  • ^Cu vi havas iujn vegetarajn pladojn? [choo vee HAH-vahs EE-ooyn veh-geh-TAH-rine PLAH-doyn] (Avete piatti vegetariani?)
  • Mi amas bestojn, tial mi ne man^gas ilin. [Mee AH-mahs BEST-oyn, TEE-ahl mee neh MAHN-jahss EE-leen] (Amo gli animali, perciò non li mangio)
  • Homoj kiuj manghas nur vegetalaj nutrajhoj kutime estas pli pacemaj kaj paciencaj. - Di solito chi mangia solo cibi vegetariani più pacifico e ha più pazienza

Invia nuove frasi - compila il modulo!
Ritorna all'Indice delle Frasi