5th Asian Vegetarian Congress 2011 - Hangzhou, China

5th Asian Veg Congress, Hangzhou, China, Nov 2011

Day 1 - photos on IVU Facebook: www.facebook.com/...
Day 2 - photos on IVU Facebook: www.facebook.com/...
Day 3 - photos on IVU Facebook: www.facebook.com/...

hangzhou5

The First Ever Veg Congress in China -
IVU Manager's blog:
worldvegfest.org/,,,/john-davis/the-first-ever-veg-congress-in-china

The China Congress - with pictures -
IVU Manager's blog:
worldvegfest.org/.../john-davis/the-china-congress-with-pictures

  • Created on .